પ્રકાશન/

Publication

પેઢી દ્વારા પ્રકાશિત વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ સાહિત્યની સૂચિ

1. પેઢીનો ઇતિહાસ ભાગ-1 (ગુજરાતી) ₹50
2. પેઢીનો ઇતિહાસ ભાગ-2 (ગુજરાતી) ₹50
3. શત્રુંજય ટૂક (પરિચય પુસ્તિકા) (ગુજરાતી) ₹2
4. શત્રુંજય પ્રતિષ્ઠા અહેવાલ (ગુજરાતી) ₹15
5. પાલીતાણા (ફોટોસેટ) ₹50
6. રાણકપુર (ફોટોસેટ) ₹50
7. પાલીતાણા, તારંગા, ગિરનાર, રાણકપુર(પોસ્ટર્સ) ₹30
8. શ્રી રૂષભદેવ ભગવાનના ફોટોસેટ ₹30
9. ત્રિભુવનતિલક શ્રીરાણકપુર તીર્થ (ગુજરાતી) ₹60
10. તારંગા તીર્થ (ગુજરાતી) ₹60
11. ખંભાતના જિનાલય (ગુજરાતી) ₹200
12. પાટણના જિનાલય (ગુજરાતી) ₹250
13. સુરતના જિનાલય (ગુજરાતી) ₹250
14. વડોદરાના જિનાલય (ગુજરાતી) ₹300
15. પાલીતાણા શત્રુંજય (મોટુ પોસ્ટર) ₹100
16. રાણકપુર તીર્થ-વામા કોમ્યુનીકેશન વાળી નાની બુક
   ( English, ગુજરાતી, हिन्दी)
₹100 પ્રત્યેકના
17. રાણકપુર તીર્થ-વામા કોમ્યુનીકેશન વાળી મોટી બુક
   (English, ગુજરાતી, हिन्दी)
₹1800 પ્રત્યેકના
18. राणकपुर परिचय (सचित्र हिन्दी पुस्तिका ) ₹20
19. રાણકપુર તીર્થ DVD.( English, ગુજરાતી, हिन्दी) ₹200 પ્રત્યેકના
20. તારંગા તીર્થ (સચિત્ર પરિચય પુસ્તક) ₹૩૦
21. કુંભારીયાજી તીર્થ (સચિત્ર પરિચય પુસ્તક) ₹૩૦
22. શેરિસાતીર્થ ​(સચિત્ર પરિચય પુસ્તક) ₹૩૦
23. તારંગાતીર્થ​ DVD ​(હિન્દી) ₹2૦૦

પેઢી દ્વારા ભૂતકાળમાં પ્રકાશિત પણ વર્તમાન અનુપલબ્ધ સાહિત્યની સૂચિ

1. જેમ્સ બર્ગેસનું વોલ્યમ (અપ્રાપ્ય) ( English)₹500
2. જૈન તીર્થ સર્વસંગ્રહ ભાગ 1-2-3 (ગુજરાતી) _
3. ભક્તિ અને કલાના સંગમનું તીર્થ, રાણકપુર _
4. જૈન તીર્થસ્થાનોનો નકશો (કેનવાસ ઉપર)₹15
5. જૈન તીર્થસ્થાનોનો નકશો (કાગળ ઉપર)₹8
6. રાણકપુરતીર્થની (પરિચય પુસ્તિકા) (English, ગુજરાતી, हिन्दी)₹10
7. તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર ભાગ 1-2 (हिन्दी)₹100
8. તારંગા (ફોટોસેટ) ₹15
9. ગિરનારજી (ફોટોસેટ) ₹ 50
10. રાણકપુર મોટું પોસ્ટર₹30
11. રાણકપુર નાનું પોસ્ટર ₹15
12. રાજનગરના જિનાલયો (ગુજરાતી)₹150
13. ઉજ્જયંતગિરિ(ગિરનાર તીર્થ) (ગુજરાતી)₹60
14. કુંભારીયા તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
15. મેવાડ તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
16. વરકાણા તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
17. જૈસલમેર તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
18. આબુ દેલવાડા તીર્થ (ગુજરાતી)₹100
19. તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર ભાગ 1-2 (हिन्दी)₹100
20. સિદ્ધ હેમચંદ્ર વ્યાકરણ (સંસ્કૃત)₹17
21. Sri Kumbharia (English)₹1000

મેગેઝીન

મેગેઝીનડાઉનલોડ
1.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૧
2.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૨
3.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૩
4.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૪
5.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૫
6.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૬
7.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૭
8.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૮
9.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૯
10.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૧૦
11.આનંદ કલ્યાણ અંકઃ૧૧
पत्रिका डाउनलोड
1.आनंद कल्याण अंकः १
2.आनंद कल्याण अंकः २
3.आनंद कल्याण अंकः ३
4.आनंद कल्याण अंकः ४
5.आनंद कल्याण अंकः ५
6.आनंद कल्याण अंकः ६
7.आनंद कल्याण अंकः ७
8.आनंद कल्याण अंकः ८
9.आनंद कल्याण अंकः ९

પુસ્તકો/Books

પુસ્તકડાઉનલોડ
1.પેઢીનો ઇતિહાસ ભાગ-1
2.પેઢીનો ઇતિહાસ ભાગ-2
3.જૈન તીર્થ સર્વ સંગ્રહ પાર્ટ ૧ TOC
4.જૈન તીર્થ સર્વસંગ્રહ ભાગ 1
5.જૈન તીર્થ સર્વ સંગ્રહ પાર્ટ ૨ TOC
6.જૈન તીર્થ સર્વ સંગ્રહ પાર્ટ ૨
7.જૈન તીર્થોનો ઈતિહાસ TOC
8.જૈન તીર્થોનો ઈતિહાસ
9.રાણકપુર
10.દેલવાડા જૈન મંદિરો
11.તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજય
12.રાજનગરના જિનાલયો
13.આર્સી તીર્થ આરાસણ
14.વડોદરાના જિનાલયો
15.ખંભાતના જિનાલય (ગુજરાતી)
16.તારંગા તીર્થ
17.મહાતિર્થ ઉજ્જયંત ગિરિ ગિરનાર
18.પાટણના જિનાલયો
19.સુરતના જિનાલયો
20.Temples of Kumbhariya