અન્ય પ્રવૃત્તિઓ/

Other Activities

અમદાવાદ ખાતેના દેરાસરો તથા સંસ્થાઓનો વહીવટ

ક્રમસંસ્થાસ્થળ
(1)શ્રીચિંતામણી પાર્શ્વનાથ દેરાસરવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(2)આદીશ્વર ભગવાનનું દેરાસરવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(3)અજિતનાથ ભગવાનનું દેરાસરવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(4)મહાવીરસ્વામી ભગવાનનું દેરાસરવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(5)શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું દેરાસરઘી કાંટા રોડ
(6)અષ્ટાપદજીનું દેરાસરદોશીવાડાની પોળ
(7)આદીશ્વર ભગવાનનું દેરાસર(આણંદજી કલ્યાણજી બ્લોક) જમાલપુર
(8)ચક્રેશ્વરી માતાની દેરીવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(9)ઉજમફઇબા ટ્રસ્ટવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(10)વિજય કમલ દેવ જ્ઞાનશાળા ટ્રસ્ટવાઘણપોળ (ઝવેરીવાડ)
(11)શાંતિસાગર જૈન ટ્રસ્ટ(ઉપાશ્રય)દેવશાનો પાડો